KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

1. GİZLİ BİLGİ, İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra, sözleşmenin uygulanması amacıyla, her bir Tarafın kendisi ya da ilgili Taraf namına varsa çalışanları tarafından diğer Tarafa ve/veya varsa diğer Taraf’ın çalışanlarına, yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya internet ortamında içerisinde ve/veya soft ortamda ifşa edilmiş olan ve/veya diğer Taraf ve/veya diğer Taraf’ın çalışanları tarafından edinilmiş olan; ilgili Taraf’ın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, özgeçmiş bilgileri (CV), adres bilgileri, eğitim durumu, alışveriş bilgileri, satış bilgileri, hizmet bilgileri, ürün bilgileri, teknik altyapı bilgileri, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, finansal modeller, simülasyonlar, personel bilgileri, fiyatlandırma bilgileri, işletim yöntemleri, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, tasarım hakları, ticari sırlar, teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, iş ve eğitim planları, pazar fırsatları, ilgili Taraf ya da onun namına üçüncü bir tarafça hazırlanmış raporlar veya veriler dahil, Tarafların birbirine her türlü kanalla açıkladıkları ve/veya bir Tarafın diğer Taraf hakkında edindiği TÜM BİLGİLER; Tarafların arasındaki yazışmalar, görüşmeler ya da toplantılar ve yazışmalar ve sözlü olarak mübadele edilen TÜM BİLGİLER; her iki tarafça hazırlanmış tüm hizmet analizleri, derleme, çalışma, teklif ve diğer belgeler; Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler; ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve/veya belgeyi ifade etmektedir.

Taraflar, işbu sözleşmenin yapılmasına müteakip, gerekli olan tüm kişisel veri ve bilgilerini tamamıyla serbest irade ve kabulleriyle birbirine beyan ve ifşa ettiklerini kayıtsız şartsız kabul etmişlerdir.

2. Taraflardan her biri, işbu sözleşme kapsamında edindiği tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir sebeple sözleşme kapsamındaki amaçlar dışında kullanmamayı, Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3.

gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlar için kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi; Gizli Bilgiyi, herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi, bu hususta gerekli tüm tedbirleri almayı, Gizli Bilgilerin hiçbir bölümünü kopyalamamayı ya da çoğaltmamayı ya da başka bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara aslını/çoğaltılmış hallerini devretmemeyi/vermemeyi, Gizli Bilgileri 3. Gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi, Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunların gizli tutulması gerekliliğini, Gizli Bilgileri sözleşme uyarınca bilmesi gereken çalışanlarına ve yöneticilerine bildirmeyi ve onların da taahhüdü altında çalışmalarını sağlamayı ve onların da işbu sözleşme gereğince doğrudan sorumlu olduklarını ve bu hususta kendilerini uyardığını, Diğer Tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgilerine ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı ölçüde güvenlik önlemlerini uygulamayı ve gerekli özeni göstermeyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen tüm hususlara ve sorumluluklara tam ve eksiksiz olarak bağlı olacaklarını ve uyacaklarını, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek zararlardan ilgili kusurlu tarafın sorumlu olacağını, kayıtsız-şartsız gayri kabili rücu şartıyla kabul ve taahhüt ederler.

3. Sözleşme kapsamında taraflar, süreçlere bağlı olarak “veri sorumlusu” veya “veri işleyen” konumunda olabileceklerdir. Taraflardan birinin, diğer taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili taraf 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri işleyen” olarak kabul edilecektir. Bu durumda, bahsi geçen taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak işlemekle yükümlü olup, talimatların dışında ve/veya kendi adına herhangi bir şekilde veri işleme faaliyeti gerçekleştiremez. Başka bir deyişle Kişisel Veriler, verilerin aktarıldığı tarafça münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacı ile sınırlı olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin anılan kapsamın dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, verileri aktaran tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir.

4. Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler, ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis edilmediği sürece, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun olarak silinecek veya yok edilecektir. Taraflardan her birinin, Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir zorunluluğunun bulunması halinde Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan taraf, Kişisel Verileri ilgili mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilir.

5. Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. İlgili yasal mevzuatta yapılacak düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde, ilgili taraf söz konusu değişikliği yine mevzuatta tanınacak sürede tamamlamakla yükümlüdür. İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi halinde, taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı göstereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi,

yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yeni/güncel mevzuata uygun şekilde

uygulanacaktır.

7. İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık öncelikle müzakere yoluyla çözülmeye çalışılacak; bunun mümkün olamaması halinde, münhasıran İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

TESLİMAT, İPTAL VE İADE POLİTİKAMIZ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde www.goprofedu.com’un kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

www.goprofedu.com web sitemiz aracılığıyla hizmet alacak ve vereceklerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Değerli Ziyaretçimiz;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kapsamda gizlilik politikamız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

www.goprofedu.com web sitemize, özel ders vermek amacıyla ve/veya özel ders almak için üye olan, hizmet almak için ders talebinde bulunan kişiler, www.goprofedu.com web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki şartları, kuralları, web sitemizde yayınlanmakta olan Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi’ni ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılmaktadır.

“Go ProfEdu” olarak üye ve kullanıcılarımızın kişisel verilerine ve yasal mevzuattan doğan haklarına azami önem vermekteyiz. www.goprofedu.com web sitemizde, siz kullanıcılarımızdan toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu verilerin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konular ile ilgili aşağıda birtakım bilgilere yer vermekteyiz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.

“Go ProfEdu” olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde siz kullanıcılarımızla kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, gerekli olduğu ölçüde birtakım kişisel verilerinizin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

www.goprofedu.com web sitemizi kullanarak, sizinle ilgili söz konusu bilgilerin bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına rıza göstermekte ve bu politikaya tabii olduğunuzu kabul etmektesiniz. www.goprofedu.com web sitesi ile şifre, kullanıcı adı veya başka özel erişim nitelikleri kullandığınızda, bunları korumak için makul önlemleri almakla da sorumlusunuz.

www.goprofedu.com internet sitemizde özel ders hizmeti verenler, “Go ProfEdu” çalışanı değillerdir. Web sitemiz aracılığıyla hizmet verenler ve hizmet alanlar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde “Go ProfEdu” olarak hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. “Go ProfEdu” olarak misyonumuz yalnızca taraflar arasında köprü oluşturmak ve hizmet alışverişine aracılık etmektir.

www.goprofedu.com web sitemiz aracılığıyla hizmet verenlerin; özellikle ve bunlarla sınırlı olmamak üzere isim – soyisim, e-mail adresi, telefon numarası, fotoğraf ve videoları, sertifikaları, makale ve yayınları, yaşadıkları il – ilçe – semt, adres bilgileri, üniversite mezuniyet veya üniversite öğrenci belgesi, web sitemiz üzerinden hizmet alanların veya alacak olanların kendilerini daha iyi tanıması için tecrübe ve çalışmalarına özel bilgileri, web sitemizi ve sistemimizi ücret karşılığı kullanacaklarından, web sitemizce kendilerine verilen hizmete ilişkin adlarına fatura tanziminde kullanılmak amacı ile vergi veya T.C. Kimlik Numarası vb. bilgileri işlenecek ve gerekli olduğu ölçüde web sitemizde yayınlanacaktır. Web sitemiz aracılığıyla hizmet verenler, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli kişisel bilgilerinin web sitemizde yayınlanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan ederler.

Aynı şekilde www.goprofedu.com web sitemiz aracılığıyla hizmet alanların da, özellikle ve yine bunlarla sınırlı olmamak üzere isim – soyisim, e-mail adresi, telefon numarası, fotoğrafları, yaşadığı il – ilçe – semt, adres bilgileri işlenecek ve gerekli olduğu ölçüde web sitemizde yayınlanacaktır. Web sitemiz aracılığıyla hizmet alanlar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli kişisel bilgilerinin web sitemizde yayınlanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan ederler.

“Go ProfEdu”, siz kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. www.goprofedu.com web sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

İnternet sitemiz üzerinden bize ibraz ettiğiniz ve elimizde bulunan kişisel tanımlama bilgilerini güncellemek veya düzeltmek, silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek için yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda her türlü makul önlemi almaktayız. 

İnternet sitemizde yayınlanan bütün metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, video kayıtları, filmler, yazılımlar ve elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu unsurların yazılı iznimiz olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, kopyalanması, kiralanması, ödünç verilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.  Fakat, sitede yer alan materyallerin (tanıtım filmi, görsel vb. gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izin verilebilir. Ancak bu kullanım sonucu ortaya çıkabilecek her türlü yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan kişiye aittir. Siteye erişim ya da siteden herhangi bir doküman indirilmesi nedeniyle bilgisayar donanımında, yazılımında veya diğer varlıklarda olabilecek tüm hata, hasar ya da diğer olası sonuçlardan “Go ProfEdu” sorumlu tutulamaz.

“Go ProfEdu” olarak, internet sitemizde belirtilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini temin için gereken çabayı sarf edeceğiz. Ancak sitede kullanılan bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitede belirtilen bilgiler hiçbir garanti veya taahhüt oluşturmaz.

Hiçbir hukuki ilişkisi olmamasına rağmen yasalara aykırı olarak, “Go ProfEdu” isim ve logosunu kullanan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her türlü eylem ve işleminden dolayı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

www.goprofedu.com web sitemizde toplanan kişisel veriler, gerekli iletişimi ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

“Go ProfEdu” olarak bu kullanımları desteklemek üzere, kullanıcılara daha etkili hizmet sunmak, web sitemizi ve sunulan hizmetleri iyileştirmek ve sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için gerekli olan kişisel bilgileri kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, gönderilecek bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz.

Açık rızanız olmaksızın kişisel verilerinizin işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür. Bunun haricindeki hallerde işlenmesine gerek duyulan kişisel verileriniz için ayrıca açık rızanıza başvurulacaktır.

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde www.goprofedu.com’un kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

www.goprofedu.com web sitemiz aracılığıyla hizmet alacaklardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yalnızca hizmet verecek olanlardan, web sitemizde profillerini yayınlarken üyelik ücreti talep edilmektedir. Hizmet vereceklerden alınan üyelik ücreti için iade prosedürümüz bulunmamakta olup bu kişiler web sitemize üye olmakla ve profillerini yayınlamakla, ödemiş oldukları üyelik ücretinin hiçbir surette kendilerine iade edilmeyeceğini kabul ve beyan etmiş olurlar. Ancak talep edildiği takdirde ücret iadesi olmaksızın profil iptali ve üyeliğin sona erdirilmesi işlemleri web sitemiz tarafından sağlanacaktır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, “Go ProfEdu” tarafından tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile bize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi taleplerinizi, iletisim@goprofedu.com e-posta adresimiz üzerinden yine bizlere iletebilirsiniz. 

“Go ProfEdu” (www.goprofedu.com)

Yunusemre/MANİSA.

Sohbeti Başlat
Canlı Yardım
Merhaba